از خاطرات ژنرال هایزر
از خاطرات ژنرال هایزر پنج شنبه 4 ژانویه 1979 شب اول را در تهران با صداهای ناراحت کننده ای که اعصاب مرا می آزرد آغاز کردم. مردم فریاد می زدند : "الله اکبر" و صدا از بام های نزدیک به گوش می رسید. به هر فریادی از گوشه ای دیگر پاسخ داده می شد. صدای تیراندازی در تاریکی از سلاح های خودکار شنیده می شد. یاد خط اول جبهه در کره افتاده بودم.

 

پنج شنبه 4 ژانویه 1979

شب اول را در تهران با صداهای ناراحت کننده ای که اعصاب مرا می آزرد آغاز کردم.

مردم فریاد می زدند : "الله اکبر" و صدا  از بام های نزدیک به گوش می رسید. به هر فریادی از گوشه ای دیگر پاسخ داده می شد.

صدای تیراندازی در تاریکی از سلاح های خودکار شنیده می شد.

یاد خط اول جبهه در کره افتاده بودم.